Kontakti

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073

info: +371 8000 5555 

tālr: +371 67249238 

e-pasts: lau@lau.lv

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

 

Noteikumi par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamās mantas atsavināšanas kārtību (skatīt).

 

Izsoles pieteikuma veidlapas paraugs: (ielādēt)

 

 

Nekustamā īpašuma „Jaunpurvīši”, Vecpils pagastā, Durbes novadā izsole

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: „Jaunpurvīši”, Vecpils pagastā, Durbes novadā, ar kadastra Nr. 6494 005 0087, kas sastāv no vienas zemes vienības 27,1 ha platībā

Izsoles noteikumi / pirkuma līguma projekts: izsoles noteikumi / pirkuma līgums projekts

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Liepājas CR direktora vietnieku Armandu Sanderu, tālr. 29144024

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Liepājas CR administrācijas telpās, Ūliha ielā 44, Liepājā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Armandu Sanderu, tālr. 29144024

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2017.gada 17.novembrī plkst. 16:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" administrācijas telpās, Krustpils ielā 4, Rīgā, 2017.gada 21.novembrī plkst. 11:30

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro, nulle centi)

Paaugstinājuma solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 200,00 EUR (divi simti euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Jaunpurvīši”, izsoles reģistrācijas maksa". Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 3 400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Jaunpurvīši”, izsoles drošības nauda“.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav