Kontakti

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073

tālr.: +371 67249238

fakss: +371 67249646

e-pasts: lau@lau.lv

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Noteikumi par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamās mantas atsavināšanas kārtību (skatīt).

Izsoles pieteikuma veidlapas paraugs: (ielādēt)

 

Nekustamā īpašuma „Jaunpurvīši”, Vecpils pagastā, Durbes novadā izsole

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: „Jaunpurvīši”, Vecpils pagastā, Durbes novadā, ar kadastra Nr. 6494 005 0087, kas sastāv no vienas zemes vienības 27,1 ha platībā

Izsoles noteikumi / pirkuma līguma projekts: izsoles noteikumi / pirkuma līgums projekts

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Liepājas CR direktora vietnieku Armandu Sanderu, tālr. 29144024

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Liepājas CR administrācijas telpās, Ūliha ielā 44, Liepājā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Armandu Sanderu, tālr. 29144024

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2017.gada 17.novembrī plkst. 16:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" administrācijas telpās, Krustpils ielā 4, Rīgā, 2017.gada 21.novembrī plkst. 11:30

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro, nulle centi)

Paaugstinājuma solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 200,00 EUR (divi simti euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Jaunpurvīši”, izsoles reģistrācijas maksa". Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 3 400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Jaunpurvīši”, izsoles drošības nauda“.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

 

Nekustamā īpašuma Druvas iela 4, Ogre, Ogres novads izsole

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Druvas iela 4, Ogre, Ogres novads, ar kadastra Nr. 7401 006 0132, kas sastāv no zemes gabala un vienas ēkas

Izsoles noteikumi / pirkuma līguma projekts: izsoles noteikumi / pirkuma līgums projekts

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Ogres nodaļas vadītāju Egīlu Pētersonu, tālr. 29441841

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ administrācijas telpās, Krustpils ielā 4, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Kasparu Bērziņu, tālr. 28395542

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2017.gada 20.oktobrī plkst. 16:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīgas ceļu rajona Ogres nodaļas administrācijas telpās Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā, 2017.gada 24.oktobrī, pulksten 11:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 26 800,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi)

Paaugstinājuma solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 200,00 EUR (divi simti euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Druvas iela 4, Ogrē izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 2 680,00 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Druvas iela 4, Ogrē izsoles drošības nauda”.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nepieciešams risināt jautājumu par piekļuves tiesību nodrošināšanu Objektam.

 

Nekustamā īpašuma Druvas iela 4, Ogre, Ogres novads (ēku īpašums) izsole

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Druvas iela 4, Ogre, Ogres novads, ar kadastra Nr. 7401 506 0014, kas sastāv no divām ēkām

Izsoles noteikumi / pirkuma līguma projekts: izsoles noteikumi / pirkuma līgums projekts

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Ogres nodaļas vadītāju Egīlu Pētersonu, tālr. 29441841

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ administrācijas telpās, Krustpils ielā 4, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Kasparu Bērziņu, tālr. 28395542

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2017.gada 20.oktobrī plkst. 16:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīgas ceļu rajona Ogres nodaļas administrācijas telpās Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā, 2017.gada 24.oktobrī, pulksten 10:30

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 22 600,00 (divdesmit divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi)

Paaugstinājuma solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 200,00 EUR (divi simti euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Druvas iela 4, Ogrē (ēku īpašums) izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 2 260,00 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Druvas iela 4, Ogrē (ēku īpašums) izsoles drošības nauda”.

Pirmpirkuma tiesības: nekustamā īpašuma Austrumu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, ar kadastra Nr. 7401 006 0451 īpašniekam/iem

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: ēkas saistītas ar zemes gabalu Austrumu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, ar kadastra apzīmējums Nr. 7401 006 0453, nodalījuma Nr. 1530

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav.