Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Atbalsts nomniekiem

Atbalsts “Covid-19” izraisītās krīzes skartajiem komersantiem (nomniekiem)

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk - LAU) kā valsts kapitālsabiedrība sniedz atbalstu komersantiem saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām atbilstoši 02.04.2020. MK noteikumiem Nr.180.

 

Kas var pieteikties atbalsta saņemšanai?

 

Atbalsta saņemšanai var pieteikties tie komersanti – nomnieki, kuri atbilst visiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem:

1.    ieņēmumi no saimnieciskās darbības attiecīgajā mēnesī, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem (aktuālā MK noteikumu redakcija uz 30.04.2020., piemērojama no 30.04.2020.);

2.    iesnieguma iesniegšanas dienā nav VID administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu;

3.    uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;

4.    pēdējā gada laikā nav 3 vai vairāk nomas maksas maksājumu kavējumu vai citu būtisku neizpildītu līgumsaistību pret iznomātāju.

 

Kāds ir atbalsta apmērs?

 

1.   pilnīgs atbrīvojums no nomas maksas, ja attiecīgajā periodā, par kuru tiek prasīts atbalsts, Komersants nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskajā darbībā;

2.   nomas maksas samazinājums proporcionāli ieņēmumu samazinājumam (bet ne vairāk kā 90% apmērā), ja Komersants attiecīgajā periodā nekustamo īpašumu turpina izmantot saimnieciskajā darbībā.

 

Uz iesnieguma pamata, kurā apliecina atbilstību MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem, nomnieks var lūgt nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā.

 

Komersants (nomnieks) neatkarīgi no atbalsta piešķiršanas, turpina veikt samaksu par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi u.c.).

 

Uz kādu periodu atbalsts tiek piešķirts?

 

Atbrīvojums no nomas maksas vai tās samazinājums tiek piešķirts laika periodā, sākot no 12.03.2020. līdz dienai, kad spēku zaudēs likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

 

Komersantiem atvieglojumiem ir jāpiesakās par katru kalendāro mēnesi, kurā tas atbilst MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem, iesniegumā apstiprinot, ka tā finansiālā situācija nav uzlabojusies. Katru mēnesi izvērtēšana atvieglojumu piešķiršanai notiks atkārtoti.

 

Kādi dokumenti un kur ir jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu?

 

Komersantam jāsagatavo un jāiesniedz LAU iesniegums brīvā formā, kurā ietverta vismaz sekojoša informācija un dokumentācija, kas apliecina tā atbilstību MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem:

1.    komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, nomas līguma datums, numurs un nomas objekta adrese;

2.    par ieņēmumu samazinājuma kritēriju kā pamatojumu pievienojot, piemēram, operatīvo bilanci, t.sk. peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vai citus grāmatvedības dokumentus, kas sniedz informāciju par komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumiem attiecīgajos periodos;

3.    izziņu par VID administrēto nodokļu parādiem vai informāciju par nodokļu nomaksas pagarinājumu / vienošanos ar VID;

4.    apliecinājumu, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;

5.    norādi, vai attiecīgajā periodā komersants turpina izmantot nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veikšanai.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, iesniegumus rosinām iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi lau@lau.lv vai sūtīt pa pastu uz LAU administrāciju Krustpils ielā 4, Rīgā.

 

Ja elektroniskais paraksts vai pasts Jums nav pieejams, iesniegumus varat arī iesniegt klātienē LAU administrācijā vai kādā no struktūrvienībām – ceļu rajonos.

 

Kā tiek paziņots par atbalsta piešķiršanu?

 

Pēc pilnvērtīgas atbalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas un dokumentācijas saņemšanas, LAU 5 darba dienu laikā sniegs atbildi uz katru saņemto iesniegumu.


Informācija par komersantiem, kuriem atbalsts piešķirts, tiks publicēta LAU mājas lapā (skatīt sarakstu zemāk).

 

Vai nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums ir komercdarbības atbalsts (de minimis) ?

 

De minimis ir valsts atbalsts komercdarbībai, kas tiek piešķirts uz vienkāršotiem noteikumiem un netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu.

 

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums ir komercdarbības atbalsts, ja komersants vienlaikus atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā:

 

1.    Finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības, ES vai citiem publiskiem līdzekļiem.

2.    Komercsabiedrība veic saimniecisko darbību un attiecībā uz to iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts.

3.    Finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai.

4.    Finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci ES iekšējā tirgū - komersants ir iesaistīts saimnieciskā darbībā, un tas darbojas tirgū, kur notiek dalībvalstu savstarpējā tirdzniecība, arī tad, ja komersants pats tieši neeksportē preces vai pakalpojumus uz citu ES dalībvalsti, bet, piemēram, ražo kādu detaļu vai izejvielu, kas tiek tālāk iestrādāta kādā produktā, kurš tiek eksportēts.

 

Gadījumā, ja komersants atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, tam papildus jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (https://deminimis.fm.gov.lv/login) izveidota un apstiprināta pretendenta veidlapa, kā arī pēc atbalsta saņemšanas tā jāpapildina ar informāciju par saņemto atbalstu.

 

Vai saņemtais atbalsts būs jāatmaksā?

 

Saskaņā ar MK noteikumiem, ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomniekam ir pienākums to atmaksāt iznomātājam.

 

Kā rīkoties, ja rodas jautājumi?

 

Gadījumā, ja rodas jautājumi par atbalsta piešķiršanas kārtību, iesnieguma sagatavošanu, aicinām zvanīt uz LAU biroju 67249238.

 

Gadījumā, ja atbalsts nepieciešams de minimis veidlapas aizpildīšanai EDS, aicinām sazināties ar VID 67120000.

 

Komersanti, kuriem piešķirts nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums (uz 29.04.2020.):

 

Komersanta nosaukums Reģistrācijas numurs Lēmuma pieņemšanas datums Laika periods, par kuru piešķirts atbalsts
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 29.04.2020. 12.03.2020.-31.03.2020.
SIA "ARKO CEĻU BūVE" 40003850513 29.04.2020. 12.03.2020.-31.03.2020.
SIA "Baltic Tractor" 40103816914 29.04.2020. 12.03.2020.-31.03.2020.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 13.05.2020. 01.04.2020.-30.04.2020.
SIA "M.E.LAT-LUX" 40003081111 03.06.2020. 01.05.2020.-31.05.2020.
SIA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS" 42103023813 04.06.2020. 01.05.2020.-31.05.2020.

 

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk