Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Korporatīvā sociālā atbildība

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Korporatīvās sociālās atbildības definēto jomu mērķis ir īstenot uzņēmuma darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" aktivitāšu virzieni un prioritātes

 

Izglītība

 

Lai veicinātu zinātnes un izglītības attīstību un sabiedrības izglītošanu autoceļu uzturēšanas jomā, uzņēmums piedalās profesionālo izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu mācību programmu pilnveidē.
 

Sadarbības projekti

 
 • Sniedzam praktisku un tehnisku atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju priekšmeta "Ceļu ekspluatācija" materiālu sagatavošanā par autoceļu ikdienas uzturēšanas jomu. Sadarbības ietvaros piedalāmies studiju darbu (kursa projektu) un praktiski nozīmīgu uzdevumu sagatavošanā, to izpildes metodoloģijā, diplomdarbu vadīšanā un recenzēšanā. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju kursu ietvaros sniedz priekšlikumus un atbalstu diplomdarbu tēmu izvēlē bakalaura un maģistra darbu izstrādātājiem.
 • Piedāvājam konsultācijas mācību programmu pilnveidei Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) "Smiltenes tehnikums" un Daugavpils Būvniecības tehnikuma mācībspēkiem, lai audzēkņi tiktu sagatavoti autoceļu uzturēšanai nepieciešamajām prasmēm. 
 • Nodrošinām iespēju topošajiem nozares profesionāļiem uzzināt vairāk par ceļu uzturēšanu un ar to saistītajām jomām, piedaloties “Junior Achievement Latvija” organizētajās karjeras izglītības pasākumā skolu jauniešiem "Ēnu diena", kā arī  studentu karjeras un prakses jautājumiem veltītajās RTU "Karjeras diena" pasākumos.
 
Kontakti sadarbībai
Sinda Valce, Personāla attīstības vadītāja
Tel. 29155686, e-pasts: sinda.valce@lau.lv
 

Darbinieki

 

Veicinot darbinieku labklājības paaugstināšanu un lojalitātes stiprināšanu, uzņēmumā regulāri tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas orientētas uz darbinieku sociālo aizsardzību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Uzņēmums veido drošu darba vidi, nodrošina darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, kā arī nodrošina darbiniekiem papildus sociālo aizsardzību, kas nav noteikta Darba likumā un ir darba devēja iniciatīva. 
 

Sociālais atbalsts darbiniekiem

 
 • Izvērtējam katram amatam noteiktos pienākumus, profesionālās attīstības nepieciešamību, nodrošinām kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. 
 • Dažādos svarīgos dzīves gadījumos (jubilejas, laulība, bērna piedzimšana, Zinību diena u.tml.) tiek piešķirts materiālais pabalsts un papildatvaļinājums.
 • Vecākiem, kuru aprūpē ir bērni vecumā līdz 14 gadiem un par darbu ziemas dienesta darbos, kā arī par darba stāžu (no 4.darba gada), tiek piešķirts papildatvaļinājums. 
 • Organizējam darbiniekiem drošu darba vidi, nodrošinot darbiniekus ar darba apģērbu, nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, organizējam obligātās veselības pārbaudes darba vides risku samazināšanai. 
 • Apmaksājam darba nespējas lapu no otrās dienas 100% apmērā.
 • Nodrošinām visu darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Organizējam dažādus sporta, atpūtas un veselīga dzīvesveida pasākumus kopā ar kolēģiem un ģimenes locekļiem.

 

Kontakti sadarbībai
Ilona Kļimoviča, Personāla vadības daļas vadītāja
Tel. 26403624, e-pasts: ilona.klimovica@lau.lv
 

Vides aizsardzība

 

Nodrošinot autoceļu ikdienas uzturēšanu darbu veikšanu, pastāvīgi tiek strādāts pie videi nekaitīgu tehnoloģisko procesu izpētes, ieviešanas un attīstīšanas. Plānojot uzņēmuma darbību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, tiek ievērotas sabiedrības un vides intereses.
 

Vides aizsardzības aktivitātes

 
 • Ievērojam nepārtrauktas pilnveidošanās principu, vides aizsardzības un  energopārvaldības jomā, uzturam sertificētas sistēmas atbilstoši ISO 14001 un ISO 50001 standartiem.
 • Atjaunojam tehnikas parku, lai jauni iegādātas universālās kravas automašīnas, motorgreideri, riteņtraktori, vieglās automašīnas u.c., atbilstu jaunākajām tehnoloģijām, zemākam degvielas patēriņam un stingrākam CO2 izmešu daudzuma normām. Nākotnē ir plānojam iegādāties transportlīdzekļus ar gāzes iekārtu aprīkojumu, hibrīda tehnoloģiju automašīnas ar elektrisko motoru un enerģiju uzkrājošu akumulatoru, tādejādi izmantojot videi draudzīgākus transportlīdzekļus. 
 • Piedalāmies vides projektā Plogging, kas ir videi draudzīga sporta kustība apvienojot lēnu skriešanu ar atkritumu vākšanu. Sporta kustības aktivitātes nodrošina pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību, kā arī  vides piesārņojuma problēmu risināšanā un cilvēka radīto atkritumu īpatsvara samazināšanā. Projekts sniedz iespēju sasniegt svarīgu mērķi – samazinot atkritumu savākšanas izmaksas, autoceļu uzturētājs varēs finansējumu novirzīt lietderīgākiem ceļu uzturēšanas darbiem. 
 
Kontakti sadarbībai
Edvīns Bičevskis, Darba un vides aizsardzības daļas vadītājs 
Tel. 26466227, e-pasts: edvins.bicevskis@lau.lv
 
 

Sabiedrības līdzdalības veicināšana un izglītošana par drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem

 
Sabiedrības līdzdalības veicināšana un izglītošana par drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem

Lai veicinātu ceļu lietotāju un sabiedrības informētību par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu, regulāri veicam sabiedrības izglītošanu par plānotajiem un veiktajiem ikdienas uzturēšanas darbiem, kā arī drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem. Šim mērķim Izmantojam dažādus komunikācijas kanālus un informatīvos materiālus.

 

Sabiedrības izglītošanas aktivitātes

 

 • Sadarbojoties ar Drošas braukšanas autoskolu, esam izstrādājuši drošus braukšanas pamatprincipus autovadītājiem braukšanai ziemas apstākļos. Izstrādāto pamatprincipu ievērošana palīdz autovadītājiem savlaicīgi pamanīt bīstamās situācijas, pieņemt pareizo lēmumu, tādējādi novēršot iespējamo avārijas situāciju.
 • Atgādinot autovadītājiem, ka “ziemas braukšana” nozīmē paaugstinātu braukšanas risku (slideni ceļi, neredzami gājēji, tumsa u.c. faktori), sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” organizējam drošības kampaņu "Ir ziema. Slīd. Neriskē!", kurā aicinām autovadītājus būt maksimāli uzmanīgiem, rūpējoties par drošību uz autoceļiem.
 • Lai transportlīdzekļu vadītāji neapdraudētu viens otru un darbiniekus, kuri strādā uz ceļa bedru masveida remontdarbu laikā, organizējam drošības kampaņu, informējot par bīstamību ceļu remontdarbu posmos, kā arī aicinām ievērot izvietotās brīdinājuma un ātruma ierobežojuma ceļa zīmes.
 • Informējot sabiedrību, medijus, esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma darbību un sadarbības iespējām, katrā no plānošanas reģioniem (Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē) organizējam seminārus par aktuālajiem ikdienas uzturēšanas darbiem un novitātēm autoceļu uzturēšanas nozarē. 

 

Sponsorēšana, ziedošana un labdarība 

 

2013.gada 18.decembrī Satiksmes ministrija ir noslēgusi  ar  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  deleģēšanas līgumu par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un izpildi. Deleģēšanas līguma noteikumi ietver nosacījumu, ka VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” nav tiesības izmantot deleģēšanas līguma ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kuras saistītas  ar sponsorēšanu,  ziedošanu vai labdarību.

 

Kontakti sadarbībai

Sigita Audere, Komunikācijas daļas vadītāja 
Tel. 28303346, e-pasts: sigita.audere@lau.lv
 

Inovāciju attīstība

 
Lai efektivizētu uzņēmuma resursus, nepārtraukti tiek sekots līdzi autoceļu ikdienas uzturēšanas tendencēm pasaulē, analizējot informāciju par jaunākajām pieejamām tehnoloģijām, darba paņēmieniem un metodēm. Izvērtējot jaunāko tehnoloģiju, darba paņēmienu un metožu sniegtās priekšrocības, trūkumus un ieviešanas tehniski-ekonomisko pamatojumu, tiek lemts par to ieviešanu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā un veikšanā.
 

Tehnoloģisko procesu attīstības projekti

 
 • Uzlabojot autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanas, uzskaites un uzraudzības procesu, 2018.gadā izveidojām interaktīvu karti ar iespēju vizualizēt valsts autoceļu tīklu datus (autoceļu uzturēšanas klases, seguma veida u.c.) vienā tehniskajā risinājumā.
 • Lai iegūtu aktuālo informāciju par autoceļu stāvokli, 2018./2019.gada ziemas sezonā īstenojām mobilo virsmu sensoru pilotprojektu. Sensori tika uzstādīti partneru transportam, kas veic regulārus kravu vai pasažieru pārvadājumus par valsts galvenajiem autoceļiem agrās rīta stundās. Mobilo virsmas sensoru dati tiek izmantoti ziemas dienesta darbu lēmumu pieņemšanai, kā arī var tikt izmantoti savienotās un autonomās braukšanas koridoru attīstībai. 
 • Lai pēc iespējas efektīvāk reaģētu uz notiekošo valsts autoceļu tīklā, 2019.gadā izstrādājām aplikācijā “Waze” saņemto ziņojumu apstrādes risinājumu.
 • Nodrošinot efektīvu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, izpildīto darbu reģistrēšanu un uzraudzību, izmantojam līgumu izmaksu uzskaites elektroniskais risinājums (LIUR), kas nepārtraukti tiek uzlabots un pilnveidots. 
 • Lai nodrošinātu automatizētu darbu un maršrutu uzskaiti, ziemas dienesta universālās kravas automašīnas, kā aŗī citas LAU tehnikas vienības, esam aprīkojuši ar GPS iekārtām. Darbu uzskaite tiek veikta izmantojot īpašu GPS datu apstrādes risinājumu, kas LIUR sagrupē veikto darbu pa atbilstošiem autoceļa posmiem.
 • Virzoties saimnieciski pamatotā elektro automašīnu iepirkumu virzienā, uzņēmumā analizējam iespējas iegādāties autonomus uz akumulatoru baterijām darbināmus smilts-sāls maisījuma kaisītājus u.c. tehniku elektromobilitātes programmas ietvaros.
 
Kontakti sadarbībai
Raitis Šteinbergs, Tehnoloģisko procesu attīstības daļas vadītājs 
Tel. 20204381, e-pasts: raitis.steinbergs@lau.lv
 

 

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk