Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

LAU veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai

Galvenie pasākumi 2019. gadā, kas tika veikti, lai novērtu korupcijas riskus

 

1. Nodrošināta Iekšējās kontroles sistēmas darbība Sabiedrībā, kas ietver šādus organizatoriskos pasākumus:

 

Tiek turpināta izveidotās pastāvīgās Iekšējās kontroles komisijas (ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāja R.Nešpora 2018.gada 6.decembra rīkojumu  Nr.3.1.-A6/2018-301) darbība;

 

Ir izveidota Ētikas komisija jaunā sastāvā ar noteiktu pilnvaru termiņu uz vienu gadu (ar  Sabiedrības valdes priekšsēdētāja R.Nešpora 2019.gada  12.decembra rīkojumu  Nr.3.1.-A6/2019-310);

 

Tika apstiprināti šādi Sabiedrības iekšējie normatīvie akti korupcijas risku novēršanas  un iekšējās kontroles jautājumos:

 

 • Grozījumi valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Ētikas kodeksā  un Ētikas komisijas nolikumā;
 • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumi;
 • Risku vadības politika
 • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs”  Iekšējās kontroles komisijas nolikums.

 

Šajā laika posmā ir saņemti 9 (deviņi) amatu savienošanas iesniegumi un izdotas 9 (deviņas) amatu savienošanas atļaujas Sabiedrības darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts amatpersonas statusā atbilstoši Sabiedrības  Noteikumiem par valsts amatpersonu amatu savienošanu. 

 

Ir saņemti arī 2 (divi) trauksmes cēlāju ziņojumi, no kuriem  viens  pēc satura neatbilda trauksmes cēlāja ziņojumam un tika klasificēts kā  ceļu lietotāju sūdzība, uz kuru sniegta atbilde pēc būtības, savukārt, otrs trauksmes cēlāja ziņojums tika pārsūtīts pēc piekritības izskatīšanai  VAS "Latvijas valsts ceļi".

 

Tika nodrošinātas darbinieku apmācības par publisko iepirkumu likuma piemērošanas  aspektiem  un par interešu konflikta novēršanas  jautājumiem (45 darbiniekiem), personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos (457 darbiniekiem), par Sabiedrībā izveidoto Iekšējās kontroles sistēmu ( 60 darbiniekiem). 

 

2. Attiecībā uz korupcijas risku samazināšanu un novēršanu Sabiedrības tīmekļvietnē ir izveidota tiešsaistes formātā trauksmes cēlāja ziņojuma iesniegšanas vietne.

 

Korupcijas risku novēršanas pasākumu plāns

 


2018.gadā gadā tika veikti vairāki pasākumi, lai novērstu korupcijas riskus.

 

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana 

 

Izveidota pastāvīgas Iekšējās kontroles komisija (ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāja R.Nešpora 2018.gada 6.decembra rīkojumu  Nr.3.1.-A6/2018-301).

 

Izveidota Ētikas komisija,  ar noteiktu pilnvaru termiņu uz vienu gadu (ar  Sabiedrības valdes priekšsēdētāja R.Nešpora 2018.gada 6.decembra rīkojumu  Nr.3.1.-A6/2018-300).

 

Izvērtēti Sabiedrības darbinieku korupcijas  riskam pakļautie amati (funkcijas), (ziņojums par Sabiedrības darbinieku korupcijas  riskam pakļauto amatu (funkcijām) izvērtējums izskatīts Sabiedrības valdes 2018.gada 21.novembra sēdē).

 

Apstiprināts Sabiedrības plāns korupcijas risku novēršanai (korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana, un pasākumu noteikšana riska mazināšanai un novēršanai) ar  Sabiedrības valdes 2018.gada  21.novembra  lēmumu Nr.58/1.

 

Apstiprināti ar Sabiedrības valdes 2018.gada  21.novembra  lēmumu Nr.58/1 šādi iekšējie normatīvie akti korupcijas risku novēršanas  un iekšējās kontroles jautājumos:

 

 • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Ētikas kodekss;
 • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Ētikas komisijas nolikums;
 • Norādījumi par rīcību, kādā  paziņo  par  valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” valsts amatpersonas   iespējamiem pārkāpumiem;
 • Noteikumi par valsts amatpersonu amatu savienošanu;
 • Risku vadības politika;

 

Pārskata periodā saņemti seši amatu savienošanas iesniegumi un izdotas sešas amatu savienošanas atļaujas Sabiedrības darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts amatpersonas statusā, kā arī pieņemts viens lēmums neatļaut valdes loceklim amatu savienošanu. 

 

 

Nodrošinātas darbinieku apmācības par publisko iepirkumu likuma piemērošanas aspektiem un par interešu konflikta novēršanas  jautājumiem (45 darbiniekiem).

 

Izveidota  darbinieku, kas uzsāk pienākumu izpildi valsts amatpersonas statusā,   izglītošanas sistēma (saraksts ar noteiktiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  – kas jāzina darbiniekam-valsts amatpersonai).

 

Apstiprināti (ar Sabiedrības valdes 2018.gada 14.novembra  lēmumu Nr.58/1) Norādījumi par attālinātā darba organizāciju VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, ar kuriem ir ieviesti struktūrvienību vadītāju uzraudzības pasākumi pār darbiniekiem - attālinātā darba veicējiem (iknedēļas atskaites pieprasīšana attālinātā darba darbiniekam).

 

Apstiprināta (ar Sabiedrības valdes 2018.gada 14.novembra lēmumu Nr.57/16) "Personāla atlases un darba tiesisko attiecību nodibināšanas metodikā".

 

 

Attiecībā uz korupcijas risku samazināšanu un novēršanu Sabiedrībā ir spēkā noteiktā kārtība Padomes reglamentā, Valdes reglamentā un ceļu rajonu nolikumos noteiktie valsts amatpersonas pienākumi

 

Noteikta kārtība, kādā valsts amatpersona pieprasa un saņem amatu savienošanas atļaujas.

 

Noteikta kārtība, kādā valsts amatpersona nodod lēmuma pieņemšanas funkciju augstākai amatpersonai, ja tas var skart amatpersonas vai viņa radinieku, kā arī darījuma partneru vai saistīto personu  personīgās vai materiālās intereses likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  normu izpratnē”. 

 

Paredzēts pienākums valdes locekļiem informēt valdi par gadījumiem, kad valdes loceklim nav balsstiesību attiecīgā jautājuma izskatīšanā valdē, ja Sabiedrības intereses saduras ar valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, u.c.

 


 

2017.gadā veiktie pasākumi

 

Informācija, kas tiek sniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu - par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai.

 

 1. LAU ir nodrošinājusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs  2015.-2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) noteikto kapitālsabiedrībās veicamo uzdevumu un pasākumu izpildi attiecīgam periodam: 

 

Pamatnostādnes uzdevumu un pasākumu plāna Nr. 2.1. izpildīts - personāla atlase tiek veikta atbilstoši apstiprinātajai “Personāla atlases un jauno darbinieku pieņemšanas metodikai” (apstiprināta ar LAU valdes 07.03.2012., lēmumu Nr.10/2.).

Pamatnostādnes uzdevumu un pasākumu plāna Nr. 2.2. izpildīts - informācija par vakantajām amata vietām tiek publicēta LAU tīmekļvietnē lapā www.lau.lv, kā arī atlases procesā informācija tiek publicēta Nodarbinātības valsts aģentūras portālā.

 

Pamatnostādnes uzdevumu un pasākumu plāna Nr. 3.3. izpildīts – saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā”,  ir veiktas ceļu rajonu direktoru, personāla vadītāju, grāmatvedības darbinieku obligātas sākotnējās apmācības (skat. 2017.gada 10.novembra prezentāciju).

 

 1. Tika nodrošināta apmācību veikšana valsts amatpersonām gan uzsākot pienākumu izpildi, gan turpinot - ne retāk kā reizi trijos gados (iekšējās mācības, KNAB organizēti semināri un pasākumi, piem., dalība iepriekš organizētā KNAB seminārā Rīgas Centrālcietumā (2016.gadā), Satiksmes ministrijas organizētās apmācības valsts kapitālsabiedrībām u.c.).

 

 1. Tika uzsākta Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu  konflikta  riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasību ieviešana, t.sk., nosakot pamatprasības iekšējos normatīvajos aktos un rīkojumos kontroles vides izveidošanai, kas vērsta uz korupcijas risku novēršanu:

 

3.1. noteikta kārtība kādā amatpersonas pieprasa un saņem amatu savienošanas atļaujas;

 

3.2. noteikta kārtība kādā amatpersona nodod lēmuma pieņemšanas funkciju augstākai amatpersonai, ja tas var skart amatpersonas vai viņa radinieku, kā arī darījuma partneru vai saistīto personu  personīgās vai materiālās intereses likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  normu izpratnē.”;

 

3.3. paredzēts pienākums valdes locekļiem informēt valdi par gadījumiem, kad valdes loceklim nav balsstiesību attiecīgā jautājuma izskatīšanā valdē, ja Sabiedrības intereses saduras ar valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, u.c.

 

 

 

 

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk