Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

 

Šobrīd aktuālās nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles: 

Nekustamā īpašuma “Mazirbes ražošanas zona”, Kolkas pagasts, Dundagas novads atsavināšanas izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: “Mazirbes ražošanas zona”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar kadastra Nr. 8862 002 0195, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 5820 m2 un trīs ēkām (būvēm)

Izsoles noteikumi: noteikumi

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Talsu CR Talsu nodaļas darbu vadītāju Gati Zasu, tālr.26328792, gatis.zass@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Talsu CR administrācijas telpās Kārļa Mīlenbaha ielā 25, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Talsu CR Talsu nodaļas darbu vadītāju Gati Zasu, tālr.26328792, gatis.zass@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 25.martā plkst. 10:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ administrācijas telpās Krustpils ielā 4, Rīgā 2019.gada 26.martā, pulksten 10:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 18 700,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi)

Paaugstinājuma solis: 500,00 EUR (pieci simti euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Mazirbes ražošanas zona”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 1 870,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Mazirbes ražošanas zona”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā izsoles drošības nauda”

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk